ทำเนียบปลัดจังหวัด

ทำเนียบรายนามผู้ดำรงตำแหน่ง ปลัดจังหวัดสุราษฎร์ธานี

1. นายประยูร พรหมพันธุ์พ.ศ. 2527 – 252813. นายเมธี ณ นคร24 ต.ค. 2550 – 2 พ.ย. 2551
2. นายณรงค์ ผดุงกุลพ.ศ. 2528 – 253314. นายเฉลิมพล พลวัน3 พ.ย. 2551 – 8 พ.ย. 2552
3. นายไพศาล แก้วประสมพ.ศ. 2534 – 253515. นายชะลอศักดิ์ วาณิชย์เจริญ9 พ.ย. 2552 – 28 พ.ย. 2553
4. นายกฤช อาทิตย์แก้วพ.ศ. 2535 – 253616. นายศักดิ์ชัย จ.ผลิต24 ม.ค. 2554 – 1 เม.ย. 2555
5. นายกวี มินวงษ์พ.ศ. 2536 – 253717. นายศิริพัฒ พัฒกุล24 ม.ค. 2555 – 6 ม.ค. 2556
6. นายธีระ โรจนพรพันธู์พ.ศ. 2537 – พ.ค. 253918. นายเดชา กังสนันท์7 ม.ค. 2556 – 30 ก.ย. 2556
7. นายยงยุทธ แสงจันทร์พ.ศ. 2539 – 19 ต.ค. 254019. นายประเสริฐ จิตมุ่ง13 พ.ย. 2556 – 30 ก.ย. 2558
8. นายธาดา ธรรมนิยม3 พ.ย. 2540 – 3 ต.ค. 254220. นายสนิท ศรีวิหค19 ต.ค. 2558 – 9 ต.ค. 2559
9. นายเฉลิมพล รัตนวงศ์8 พ.ย. 2542 – 28 ต.ค. 254421. นายประเวศ ไทยประยูร17 ต.ค. 2559 – 30 ก.ย. 2560
10. นายองอาจ สนทะมิโน29 ต.ค. 2544 – 30 ก.ย. 254622. นายสุริยัณห์ จิรสัตย์สุนทร16 ต.ค. 2560 – 30 ก.ย. 2561
11. นายดำริห์ บุญจริง2 ต.ค. 2546 – 24 ต.ค. 254823. นายจเร ขวัญเกิด31 ต.ค. 2561 – 30 ก.ย. 2563
12. นายธีระยุทธ เอี่ยมตระกลูล19 ธ.ค. 2548 – 7 ก.ค. 255024. นายมนตรา พรมสินธุ10 พ.ย. 2563 – 15 ธ.ค. 2565
25. ว่าที่ร้อยโท สมชาย เรืองจันทร์23 ธ.ค. 2565 ถึงปัจจุบัน
1. นายประยูร พรหมพันธุ์พ.ศ. 2527 – 2528
2. นายณรงค์ ผดุงกุลพ.ศ. 2528 – 2533
3. นายไพศาล แก้วประสมพ.ศ. 2534 – 2535
4. นายกฤช อาทิตย์แก้วพ.ศ. 2535 – 2536
5. นายกวี มินวงษ์พ.ศ. 2536 – 2537
6. นายธีระ โรจนพรพันธู์พ.ศ. 2537 – พ.ค. 2539
7. นายยงยุทธ แสงจันทร์พ.ศ. 2539 – 19 ต.ค. 2540
8. นายธาดา ธรรมนิยม3 พ.ย. 2540 – 3 ต.ค. 2542
9. นายเฉลิมพล รัตนวงศ์8 พ.ย. 2542 – 28 ต.ค. 2544
10. นายองอาจ สนทะมิโน29 ต.ค. 2544 – 30 ก.ย. 2546
11. นายดำริห์ บุญจริง2 ต.ค. 2546 – 24 ต.ค. 2548
12. นายธีระยุทธ เอี่ยมตระกลูล19 ธ.ค. 2548 – 7 ก.ค. 2550
13. นายเมธี ณ นคร24 ต.ค. 2550 – 2 พ.ย. 2551
14. นายเฉลิมพล พลวัน3 พ.ย. 2551 – 8 พ.ย. 2552
15. นายชะลอศักดิ์ วาณิชย์เจริญ9 พ.ย. 2552 – 28 พ.ย. 2553
16. นายศักดิ์ชัย จ.ผลิต24 ม.ค. 2554 – 1 เม.ย. 2555
17. นายศิริพัฒ พัฒกุล24 ม.ค. 2555 – 6 ม.ค. 2556
18. นายเดชา กังสนันท์7 ม.ค. 2556 – 30 ก.ย. 2556
19. นายประเสริฐ จิตมุ่ง13 พ.ย. 2556 – 30 ก.ย. 2558
20. นายสนิท ศรีวิหค19 ต.ค. 2558 – 9 ต.ค. 2559
21. นายประเวศ ไทยประยูร17 ต.ค. 2559 – 30 ก.ย. 2560
22. นายสุริยัณห์ จิรสัตย์สุนทร16 ต.ค. 2560 – 30 ก.ย. 2561
23. นายจเร ขวัญเกิด31 ต.ค. 2561 – 30 ก.ย. 2563
24. นายมนตรา พรมสินธุ10 พ.ย. 2563 – 15 ธ.ค. 2565
25. ว่าที่ร้อยโท สมชาย เรืองจันทร์23 ธ.ค. 2565 ถึงปัจจุบัน