โครงสร้างองค์กร

ผู้บริหารหน่วยงาน

  • กลุ่มงานปกครอง
  • กลุ่มงานความมั่นคง
  • กลุ่มงานการเงินและบัญชี
  • กลุ่มงานอำนวยความเป็นธรรม
  • ส่วนอำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
  • ส่วนอำนวยการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด จังหวัดสุราษฎร์ธานี

  • งานเลขานุการปลัดจังหวัด