โครงสร้างองค์กร

กลุ่มงานปกครอง

กลุ่มงานความมั่นคง

กลุ่มงานการเงินและบัญชี

กลุ่มงานอำนวยความเป็นธรรม

ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานฯ

ศอ.ปส.สฎ.

เลขานุการ ปลัดจังหวัด