ปกครอง ประกาศข้อกำหนดจริยธรรม

  • กรมการปกครองได้จัดทำข้อกำหนดจริยธรรม เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติตนเกี่ยวกับพฤติกรรมที่ควรกระทำหรือไม่กระทำ สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่เหมาะสม อันเป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการรักษาจริยธรรมที่สอดคล้องกับบทบาทและภารกิจของกรมการปกครองตามแนวทางที่คณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรม (ก.ม.จ.) กำหนด อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม https://drive.google.com/file/d/1fpqvz-G7emlVQ326PHWB2cjsbkSkEmhX/view?usp=sharing