ภารกิจกลุ่มงานความมั่นคง

๒. กลุ่มงานความมั่นคง แบ่งงานภายในออกเป็น ๒ ฝ่าย คือ

.๑ ฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อย มีอำนาจหน้าที่ดังนี้

(๑)  ดำเนินการเกี่ยวกับการรักษาความสงบเรียบร้อย และการจัดระเบียบสังคม

(๒)  ดำเนินการเกี่ยวกับงานกิจการอาสารักษาดินแดน

(๓)  ดำเนินการเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมหรือที่ได้รับมอบหมาย

(๔)  ปฏิบัติร่วมกับหรือการป้องกันหรือสนับสนุนการปราบปรามยาเสพติดที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมหรือที่มอบหมาย

.๒ ฝ่ายรักษาความมั่นคงภายใน มีอำนาจหน้าที่ดังนี้

(๑) ดำเนินการเกี่ยวกับงานกิจการมวลชน

(๒) ดำเนินการเกี่ยวกับงานด้านการข่าว และด้านการสื่อสาร

(๓) ดำเนินการเปลี่ยนกับงานกิจการชายแดน งานกิจการผู้อพยพและชนกลุ่มน้อย

(๔) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของที่ทำการปกครองอำเภอ ที่ทำการปกครองกิ่งอำเภอและหน่วยงานอื่นหรือที่ได้รับมอบหมาย

.๓ ฝ่ายกิจการชายแดน * (เฉพาะในพื้นที่จังหวัดที่มีเขตติดต่อกับชานแดน)

(๑) ดำเนินการเกี่ยวกับการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงชายแดนการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพื่อนบ้าน การอำนวยความสะดวกในการสัญจรข้ามแดน

(๒) ดำเนินการเกี่ยวกับงานกิจการผู้อพยพ

(๓) ดำเนินการเกี่ยวกับงานกิจการชนกลุ่มน้อย (ยกเว้นการกำหนดสถานะตามกฎหมาย)

(๔) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นหรือที่ได้รับมอบหมาย