ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ

  • ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ลงวันที่ 3 มกราคม 2566 ซึ่งมีผู้ผ่านการเลือกสรร จำนวน 8 ราย
  • อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ฯ พนักงานราชการทั่วไป (ทดแทนตำแหน่งที่ว่าง)

  • ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ทดแทนตำแหน่งที่ว่าง) เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ ในการประเมินครั้งที่ 1 และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ทดแทนตำแหน่งที่ว่าง)

  • จังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยที่ทำการปกครองจังหวัดสุราษฎร์ธานี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ทดแทนตำแหน่งว่าง) ระหว่างวันที่ 7 – 11 พฤศจิกายน 2565 ณ กลุ่มงานปกครอง (ห้องจ่าจังหวัด) ที่ทำการปกครองจังหวัดสุราษฎร์ธานี ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 7727 2586
  • อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม กดอ่านที่นี่

ปกครอง ประกาศข้อกำหนดจริยธรรม

  • กรมการปกครองได้จัดทำข้อกำหนดจริยธรรม เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติตนเกี่ยวกับพฤติกรรมที่ควรกระทำหรือไม่กระทำ สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่เหมาะสม อันเป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการรักษาจริยธรรมที่สอดคล้องกับบทบาทและภารกิจของกรมการปกครองตามแนวทางที่คณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรม (ก.ม.จ.) กำหนด อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม https://drive.google.com/file/d/1fpqvz-G7emlVQ326PHWB2cjsbkSkEmhX/view?usp=sharing

ผวจ.สุราษฎร์ธานี มอบแหนบทองคำแก่กำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ประจำปี 2565 และรางวัลจากการประกวดอื่น ๆ

วันที่ 25 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมเมืองคนดี ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้เป็นผู้แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย มอบประกาศเกียรติคุณและแหนบทองคำ แก่ผู้ได้รับรางวัลกำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ประจำปี 2565 ดังนี้

รางวัลกำนันยอดเยี่ยม

1. นายจรูญศักดิ์ มนวรินทรกุล กำนันตำบลปากหมาก อำเภอไชยา

2. นายนิรัตน์ ลิ้นเกลื่อน กำนันตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ

3. นายจิรวัฒน์ พริกบางงอน อำเภอพุนพิน

รางวัลผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม

1. นายอุรุพงศ์ คะเชนทร์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 9 ตำบลเวียงสระ อำเภอเวียงสระ

2. นายไพโรจน์ วัฒนกูล ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านนา อำเภอบ้านนาเดิม

3. นายสุวิทย์ พัฒน์สีทอง ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2 ตำบลพรุพี อำเภอบ้านนาสาร

ได้กรุณามอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ศูนย์เรียนรู้ตามโครงการ 1 จังหวัด 1 ศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต้นแบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แก่ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านไร่ ชายน้ำ ฟาร์มนก หมู่ที่ 15 ตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก

และมอบประกาศเกียรติคุณหมู่บ้านประชาธิปไตยดีเด่น ดังนี้

1. รางวัลชนะเลิศ บ้านบ่อกรัง หมู่ที่ 2 ตำบลท่าสะท้อน อำเภอพุนพิน

2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 บ้านหน้ากะเปา หมู่ที่ 8 ตำบลย่านยาว อำเภอคีรีรัฐนิคม

3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 บ้านสวยศรี หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านนา อำเภอบ้านนาเดิม

รายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก ของจังหวัดสุราษฎร์ธานี

จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก ของจังหวัดสุราษฎร์ธานี สำหรับรอบการประเมินที่ 1/2565 (วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565) ของข้าราชการประเภทอำนวยการ ระดับต้น และระดับสูง (นายอำเภอ) จำนวน 16 ราย อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่