ปลัดจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อคนทั้งมวลฯ