ปลัดจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นประธานในพิธีปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน รุ่นที่ 18 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เมื่อวันศุกร์ที่ 15 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมวิทยาลัยการปกครอง (ศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมภาคใต้ อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี) นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้มอบหมายให้นายมนตรา พรมสินธุ ปลัดจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธีปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน รุ่นที่ 18 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ซึ่งมีกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สำเร็จการฝึกอบรมจำนวน 95 ราย
ในการนี้ ได้ให้โอวาท มอบแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ และแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการฝึกอบรม โดยได้ขอให้ผู้สำเร็จการฝึกอบรมได้พัฒนาตนเองให้เป็นผู้ที่มีความพร้อมทั้งในด้านความรู้ ความสามารถ และความคิดที่ดีงาม รวมทั้งมีความเข้าใจในกฎหมายระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการปฎิบัติหน้าที่ที่รับผิดชอบ มีความรู้ ความเข้าใจในนโยบายของรัฐบาลและแนวทางการปฎิบัติงานของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ตลอดจนสามารถนำความรู้ไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานในตำแหน่งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ได้อย่างมีประสิทธิภาพรวมทั้งให้ตั้งมั่นอยู่ในคุณธรรมและจริยธรรมที่จะรักษาตนให้ยืนอยู่บนความถูกต้อง เพื่อทำหน้าที่ช่วยเหลือนายอำเภอ ปลัดอำเภอ ในการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ให้กับพี่น้องประชาชนด้วยความตั้งใจ มุ่งมั่น เสียสละอย่างเต็มที่ พร้อมทั้งเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติงานและรับผิดชอบงานในหน้าที่ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม เพื่อสร้างความเชื่อมั่นศรัทธาและเป็นที่รักใคร่ของประชาชนในพื้นที่ตลอดไป