ผวจ.สุราษฎร์ธานี มอบแหนบทองคำแก่กำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ประจำปี 2565 และรางวัลจากการประกวดอื่น ๆ

วันที่ 25 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมเมืองคนดี ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้เป็นผู้แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย มอบประกาศเกียรติคุณและแหนบทองคำ แก่ผู้ได้รับรางวัลกำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ประจำปี 2565 ดังนี้

รางวัลกำนันยอดเยี่ยม

1. นายจรูญศักดิ์ มนวรินทรกุล กำนันตำบลปากหมาก อำเภอไชยา

2. นายนิรัตน์ ลิ้นเกลื่อน กำนันตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ

3. นายจิรวัฒน์ พริกบางงอน อำเภอพุนพิน

รางวัลผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม

1. นายอุรุพงศ์ คะเชนทร์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 9 ตำบลเวียงสระ อำเภอเวียงสระ

2. นายไพโรจน์ วัฒนกูล ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านนา อำเภอบ้านนาเดิม

3. นายสุวิทย์ พัฒน์สีทอง ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2 ตำบลพรุพี อำเภอบ้านนาสาร

ได้กรุณามอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ศูนย์เรียนรู้ตามโครงการ 1 จังหวัด 1 ศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต้นแบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แก่ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านไร่ ชายน้ำ ฟาร์มนก หมู่ที่ 15 ตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก

และมอบประกาศเกียรติคุณหมู่บ้านประชาธิปไตยดีเด่น ดังนี้

1. รางวัลชนะเลิศ บ้านบ่อกรัง หมู่ที่ 2 ตำบลท่าสะท้อน อำเภอพุนพิน

2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 บ้านหน้ากะเปา หมู่ที่ 8 ตำบลย่านยาว อำเภอคีรีรัฐนิคม

3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 บ้านสวยศรี หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านนา อำเภอบ้านนาเดิม