สรุป คำวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ โดย คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540