ปลัดจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมกิจกรรมวันตำรวจแห่งชาติและเป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน

🔹วันอังคาร ที่ 18 ตุลาคม 2565 เวลา 08.30 น.
🔹นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นายมนตรา พรมสินธุ ปลัดจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมพิธีเนื่องในวันตำรวจ ประจำปี 2565 ณ.บริเวณหน้าอาคารที่ทำการตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานี
🔹ต่อมาในเวลา 10.00 น.ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีมอบหมายให้ปลัดจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน รุ่นที่3/2566 และบรรยายพิเศษในหัวขัอ “คุณธรรมของนักปกครองท้องที่ “ณ วิทยาลัยการปกครอง ศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมภาคใต้ อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ปลัดจังหวัดสุราษร์ธานี นำข้าราชการในสังกัดร่วมกิจกรรมวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรฯ

วันพฤหัสบดี ที่ 13 ตุลาคม 2565
🔹นายมนตรา พรมสินธุ ปลัดจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงาน สังกัดที่ทำการปกครองจังหวัดสุราษฎร์ธานีร่วมกิจกรรมนัอมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2565 ดังนี้
🔹 07.00 น. พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล ณ.สนามหน้าศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี
🔹13.00 น.กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาวัดสมหวังวนาราม และจิตอาสาบริการประชาชน ณ.วัดสมหวังวนาราม
🔹17.45 น.พิธีวางพวงมาลา ณ.อาคารศูนย์กลางประชุมสัมมนาภาคใต้ตอนบนศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี
🔹โดยในพิธีและกิจกรรมดังกล่าวมีนายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นประธาน

ปลัดจังหวัดสุราษฎร์ธานี นำข้าราชการในสังกัดร่วมพิธีเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

เมื่อวันศุกร์ที่ 12 สิงหาคม 2565
นายมนตรา พรมสินธุ ปลัดจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัดที่ทำการปกครองจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ดังนี้
เวลา 06.30 น.พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล ณ บริเวณริมเขื่อนแม่น้ำตาปี
เวลา 08.30 น.พิธีทางศาสนามหามงคล 3 ศาสนา ณ อาคารศูนย์กลางการประชุมสัมมนา ภาคใต้ตอนบน ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี
เวลา 13.30 น.กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปลูกต้นไม้และจิตอาสาบริการ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนเฉพาะหน้าประชาชนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา2019 ณ.ป่าทุ่งใสไช หมู่ที่5 ตำบลพุมเรียง อำเภอไชยา
เวลา 18.00 น.พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่มและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ณ.อาคารศูนย์กลางการประชุมสัมมนาภาคใต้ตอนบน ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ปลัดจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมพิธีวันสถาปนาหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่ 45

วันพุธ ที่ 10 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 น. ณ หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 45 ค่ายวิภาวดีรังสิต นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้มอบหมายให้ นายมนตรา พรมสินธุ ปลัดจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมพิธีวันสถาปนาหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่ 45 ค่ายวิภาวดีรังสิต จังหวัดสุราษฎร์ธานี เนื่องจากวันที่ 10 สิงหาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสถาปนาหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่ 45 ค่ายวิภาวดีรังสิต สำหรับปีนี้ครบรอบปีที่ 32 หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหารได้จัดทำบุญขึ้นเพื่อเป็นสิริมงคล และอุทิศส่วนกุศลให้แก่กำลังพลที่เสียชีวิต

ปลัดจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อคนทั้งมวลฯ

ปลัดจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นประธานในพิธีปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน รุ่นที่ 18 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เมื่อวันศุกร์ที่ 15 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมวิทยาลัยการปกครอง (ศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมภาคใต้ อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี) นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้มอบหมายให้นายมนตรา พรมสินธุ ปลัดจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธีปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน รุ่นที่ 18 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ซึ่งมีกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สำเร็จการฝึกอบรมจำนวน 95 ราย
ในการนี้ ได้ให้โอวาท มอบแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ และแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการฝึกอบรม โดยได้ขอให้ผู้สำเร็จการฝึกอบรมได้พัฒนาตนเองให้เป็นผู้ที่มีความพร้อมทั้งในด้านความรู้ ความสามารถ และความคิดที่ดีงาม รวมทั้งมีความเข้าใจในกฎหมายระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการปฎิบัติหน้าที่ที่รับผิดชอบ มีความรู้ ความเข้าใจในนโยบายของรัฐบาลและแนวทางการปฎิบัติงานของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ตลอดจนสามารถนำความรู้ไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานในตำแหน่งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ได้อย่างมีประสิทธิภาพรวมทั้งให้ตั้งมั่นอยู่ในคุณธรรมและจริยธรรมที่จะรักษาตนให้ยืนอยู่บนความถูกต้อง เพื่อทำหน้าที่ช่วยเหลือนายอำเภอ ปลัดอำเภอ ในการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ให้กับพี่น้องประชาชนด้วยความตั้งใจ มุ่งมั่น เสียสละอย่างเต็มที่ พร้อมทั้งเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติงานและรับผิดชอบงานในหน้าที่ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม เพื่อสร้างความเชื่อมั่นศรัทธาและเป็นที่รักใคร่ของประชาชนในพื้นที่ตลอดไป

“ผ้าไทยใส่ให้สนุก” ปลัดจังหวัดสุราษฎร์ธานี นำบุคลากรในสังกัดสวมใส่ผ้าไทย

นายมนตรา พรมสินธุ ปลัดจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มงาน/ส่วนอำนวยการ และข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมสวมใส่ผ้าไทยเพื่อเป็นการรณรงค์สวมใส่ผ้าไทย ภายใต้โครงการ “ผ้าไทยใส่ให้สนุก”